Przejdź do treści

Wymagane dokumenty

Zakres czynności

Przy sporządzaniu każdej czynności notarialnej (także przy poświadczeniach odpisów lub podpisów) klient zobowiązany jest okazać notariuszowi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport) wraz z oryginałami niezbędnych dokumentów. Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Ponadto na około 3-4 dni przed planowaną datą aktu notarialnego należy dostarczyć do siedziby Kancelarii komplet wymaganych dokumentów (osobiście, kurierem, pocztą lub drogą mailową (skan lub zdjęcia cyfrowe)).

Poniższy wykaz dokumentów jest jedynie przykładowy, w zależności bowiem od złożoności stanu faktycznego notariusz może żądać przedłożenia innych, dodatkowych dokumentów. W celu uzyskania listy niezbędnych dokumentów prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny z Kancelarią.

Sprzedaż lub darowizna działki

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej bądź wydruk księgi wieczystej pobrany ze strony ministerstwa sprawiedliwości;
 2. dokumenty geodezyjne:
  • wypis z rejestru gruntów;
  • wypis z kartoteki budynków (w przypadku działki zabudowanej);
  • w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla nowo odłączanej działki oraz wypis dla działek pozostawionych w księdze wieczystej;
  • w przypadku podziału nieruchomości mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, decyzja, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 5. zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku bądź decyzja o warunkach zabudowy;
 6. zaświadczenie z Urzędu Gminy, że nieruchomość jest/nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,;
 7. zaświadczenie ze Starostwa, że nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 8. dane z dowodów osobistych/paszportów osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP);
 9. wartość rynkowa nieruchomości,
 10. warunki i data wydania działki,
 11. numer rachunku bankowego,
 12. w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie, z którego wynika, że w domu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany (zależy od uzgodnień między stronami),
 13. umowa kredytowa i inne dokumenty bankowe.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej bądź wydruk księgi wieczystej pobrany ze strony ministerstwa sprawiedliwości
 1. wypis z rejestru gruntów i wypis z rejestru lokali,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
 1. nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  1. nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy, że nieruchomość jest/nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina),
 2. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 3. zaświadczenie, z którego wynika, że na lokalu nie ciążą zaległości z tytułu  opłat eksploatacyjnych,
 4. dane osobowe stron czynności z dowodów osobistych/paszportów,
 5. wartość rynkowa lokalu,
 6. warunki i data wydania lokalu,
 7. numer rachunku bankowego,
 8. umowa kredytowa i inne dokumenty bankowe.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 1. zaświadczenie ze Spółdzielni (ważne do14 dni od daty wystawienia);
 2. odpis zwykły z księgi wieczystej, w przypadku gdy dla lokalu została założona księga wieczysta;
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. decyzja o przydziale, wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy :
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 1. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 2. dane osobowe stron aktu z dowodów osobistych/paszportów,
 3. wartość rynkowa lokalu,
 4. warunki i data wydania lokalu,
 5. nr rachunku bankowego,
 6. umowa kredytowa i inne dokumenty bankowe.

Testament

 1. dane osobowe strony (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia),
 2. dane osoby powołanej do spadku bądź osoby wydziedziczonej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia, ewent. adres zamieszkania).

W przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym dane przedmiotu zapisu windykacyjnego – np. nr księgi wieczystej, położenie, oznaczenie i obszar przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Pełnomocnictwo

 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 3. określenie czynności do której ma zostać umocowany pełnomocnik.

Akt poświadczenia dziedziczenia

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 4. numer PESEL zmarłego,
 5. nr księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku po zmarłym,
 6. oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeśli zostały złożone).

Umowa majątkowa małżeńska

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe stron aktu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. dane osobowe z dowodu osobistego bądź paszportu osoby stawającej do aktu
 3. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania,
 4. informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.
 5. W przypadku odrzucenia w imieniu małoletniego – dane osobowe małoletniego i nr PESEL, odpis skrócony aktu urodzenia, zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie czynności.

Umowa spółki

 1. dane wspólników –  imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki.